Yeni anayasa görüşmelerinde yeni maddeler kabul edildi

14 Ocak 2017 Cumartesi 10:08
Bu haber 456 kez okundu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Genel Heyeti'nda cuma günü saat 14:00'te başlayan Anayasa farklığı önerisi müzakereleri, cumartesi sabaha karşı bitti.

Yeni anayasa görüşmelerinde yeni maddeler kabul edildi
 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Genel Heyeti'nda cuma günü saat 14:00'te başlayan Anayasa farklığı önerisi müzakereleri, cumartesi sabaha karşı bitti. Geçtiğimiz günler de ilk 8 maddenin kabul edilmesinin hemen peşinden, cuma akşamı ve cumartesinin ilk saatlerinde önerinin 9. maddesi 343 'evet' reyiyle kabul edilirken, 10. maddesi de 9. maddede olduğu gibi 343 evet reyiyle kabul edildi. Gece son olarak 11. madde de 341 'evet' reyiyle kabul edildi. Müzakereler bugün saat 14:00'te tekrar başlayacak.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Genel Heyetinde, anayasa farklığı önerisinin 1. turunda ‘Reisicumhurun cezai sorumluluğu’nu tertip eden 9. maddesi görüşüldü. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Genel Heyetinde, anayasa farklığı önerisinin dokuzuncu maddesine 343 kabul, 137 ret reyi verildi. 9. Madde, Reisicumhur ile ilgili, bir suç işlediği iddiasıyla TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ aza tam sayısının mutlak çoğunluğunun vereceği önergeyle tahkikat açılmasını öngörüyor. Meclis, önergeyi en geç 1 ay içinde görüşüp, üye tam sayısının beşte üçünün saklı reyiyle soruşturma açılmasına karar verecek.

Soruşturma açılmasına karar verilirse, Meclisteki partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının 3 katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her parti için ayrı ayrı isim çekerek kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılacak. Komisyon, soruşturma neticenini belirten raporunu 2 ay içinde Meclis Başkanlığına sunacak. Soruşturmanın bu müddette bitirilememesi halinde, komisyona 1 aylık yeni ve net bir müddet verilecek.

Rapor, Başkanlığa verildiği tarihten itibaren 13 gün içinde dağıtılacak, dağıtımından itibaren 10 gün içinde Genel Heyette görüşülecek. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ üye tam sayısının üçte ikisinin gizli reyiyle Yüce Divana sevk kararı alabilecek. Yüce Divan yargılaması 3 ay içinde bitirecek, bu sürede bitiremezse bir defaya mahsus 3 aylık ek süre verilecek, yargılama bu sürede kesin olarak bitirecek.

Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Reisicumhur, seçim kararı alamayacak. Yüce Divanda seçilmeye mani bir suçtan mahkum edilen Reisicumhurun görevi de bitecek. Reisicumhurun görevde bulunduğu sürede işlediği öne sürülen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde kararı uygulanacak.

10. MADDE KABUL EDİLDİ
Anayasa farklık önerisinin, “Reisicumhur yardımcıları, Reisicumhurun vekalet ve bakanlarla alakalı 10. maddesine, 343 kabul, 135 ret reyi verildi. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Genel Heyetinde 10. maddenin saklı oylamasına 483 milletvekili katıldı. Oylamada 343 kabul, 135 ret reyi kullanıldı, 3 rey boş çıkarken, 2 rey da geçersiz sayıldı. Önerinin 10. maddesiyle “reisicumhur yardımcılığı” geliyor. Madde, Reisicumhuruna, seçildikten sonra bir veya daha fazla reisicumhur yardımcısı atayabilmesi olanağı tanıyor.

Önerinin 10. maddesiyle “cumhurbaşkanı yardımcılığı” geliyor. Madde, Cumhurbaşkanına, seçildikten sonra bir veya daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilmesi olanağı tanıyor. Cumhurbaşkanlığı makamının rastgele bir nedenle boşalması halinde 45 gün içinde cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. Yenisi seçilene kadar cumhurbaşkanı yardımcısı, cumhurbaşkanlığına vekalet edecek ve cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanacak. Genel seçime 1 sene ve daha az kalmışsa, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ seçimi de cumhurbaşkanı seçimiyle yenilenecek. Genel seçime 1 seneden fazla kalmışsa seçilen reisicumhur, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ seçim tarihine kadar görevine devam edecek. Kalan müddeti bitiren reisicumhur açısından bu müddet dönemden sayılmayacak.

11. MADDEYE 341 ‘EVET’ REYİ
Anayasa farklığı önerisinin TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ve reisicumhur seçimlerinin yenilenmesini tertip eden 11. maddesine 341 kabul, 134 ret reyi verildi. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Genel Heyetinde, önerinin 11. maddesinin saklı oylamasına 483 milletvekili katıldı. Oylamada 341 kabul, 134 ret reyi kullanıldı, 1 rey çekimser sayıldı, 5 rey boş, 2 rey geçersiz çıktı.

Önerinin 11. maddesine göre, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ, aza tam sayısının 5’te 3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verilebilecek. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi beraber yapılacak. Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi vaziyetinde cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilecek. Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam edecek. Bu şekilde seçilen Meclis ve cumhurbaşkanının görev süreleri de 5 yıl olacak.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Başkanvekili Ahmet Aydın, 11. maddenin oylanması ve neticesinin izah etmesinin ardından bugün saat 14.00’te yine toplanmak üzere birleşimi kapattı.

İŞTE BUGÜNE KADAR KABUL EDİLEN 11 MADDE:
* MADDE 1– 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9 uncu maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsız” ibaresi ilave etmiştir.

Anayasa önerisinin 1. Maddesi oylamasında 347 kabul oyu çıktı. Oylamaya 484 milletvekili katıldı. Kabul 347, ret 132, çekimser 2, boş 2 ve geçersiz 1 oy kullanıldı. Böylelikle Anayasa’nın yargı yetkisini tertip eden 9. Maddesindeki ‘bağımsız’ ibaresinden sonra ‘ve tarafsız’ ibaresi ilave etti.

NE DEĞİŞTİ?
İlk olmaya göre katılım 4 arttı. Biri MHP ötekisi AKP milletvekili bu oylamaya katıldı. Kabul oyu ilkine göre 9 arttı. Ret cephesinden 2 oy, yeni gelen AKP ve MHP’li milletvekili ile birlikte 4 yeni oy kullananlar ile geçersizlerden 3 oy da kabul cephesine geçti.

* MADDE 2– 2709 sayılı Yasanın 75 inci maddesinde yer alan “beşyüzelli” ibaresi “altıyüz” şeklinde değiştirilmiştir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Genel Heyetinde Anayasa farklığı önerisinin ikinci maddesi kabul edildi. Sayımda 343 kabul, 133 ret, 1 çekimser, 2 boş ve 1 geçersiz oy çıktı. Kabul edilen maddeye göre; milletvekili sayısı 600’e çıkarılıyor.

* MADDE 3– 2709 sayılı Yasanın 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yirmibeş” ibaresi “Onsekiz” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar,” ibaresi “askerlikle ilişiği olanlar,” şeklinde değiştirilmiştir.

3. MADDE 341'LE GEÇTİ
Anayasa farklık önerisinin 3. maddesi 341 evet reyiyle kabul edildi. 18 yaş tertip etmesi maddesinin oylamasına 485 milletvekili katıldı. 341 kabul, 139 ret reyi kullanıldı. 3 rey boş ve 2 rey geçersiz sayıldı. Ret reyleri ilk sefer 139 gibi yüksek çıktı. Önceden en fazla ret 134 çıkmıştı.

* MADDE 4– 2709 sayılı Yasanın 77 nci maddesi başlığıyla beraber aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “C. Türkiye Büyük Ulus Meclisi ve Reisicumhurun seçim dönemi MADDE 77- Türkiye Büyük Ulus Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş senede bir aynı günde yapılır. Müddeti biten milletvekili yine seçilebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada ihtiyaç duyulan çoğunluğun sağlanamaması halinde 101 inci maddedeki usule göre ikinci oylama yapılır.”

4. MADDE 343 İLE GEÇİLDİ
Milletvekillerini 5 senede bir seçileceğini tertip eden 4 madde 343 oyla genel heyette kabul edildi. Oylamada 139 ret reyi kullanıldı. 2 milletvekili boş, 2 milletvekili de geçersiz rey kullanıldı.

* MADDE 5- 2709 sayılı Yasanın 87 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 87- Türkiye Büyük Ulus Meclisinin görev ve yetkileri, yasa koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve net hesap yasa önerilerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş duyurununa karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Ulus Meclisi aza tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel bağışlama duyurununa karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.”

5. MADDE DE 343 EVET REYİ ALDI
CHP, Genel Heyet’daki 5. madde oylamasına katılmadı. Takriben 30 dakikalık aranın hemen peşinden direk oylamaya geçildi. Oylama neticenine göre 5. madde 343 oyla kabul edildi. 7 ret reyi çıktı.

* MADDE 6- 2709 sayılı Yasanın 98 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve kenar başlığı metinden çıkarılmıştır. “MADDE 98- Türkiye Büyük Ulus Meclisi; meclis araştırması, genel müzakere, meclis soruşturması ve yazılı sual yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanır. Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibarettir. Genel müzakere, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Ulus Meclisi Genel Heyetinde görüşülmesidir. Meclis soruşturması, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında 106 ncı maddenin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları uyarınca yapılan soruşturmadan ibarettir. Yazılı soru; yazılı olarak en geç onbeş gün içinde yanıtlanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir. Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin verilme şekli, muhtevası ve kapsamı ile araştırma usulleri Meclis İçtüzüğü ile tertip edir.”

6. MADDE 343'LE GEÇTİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'nin yetkilerini tertip eden Anayasa önerisinin 6. Maddesi 343 oyla kabul edildi. Toplam 483 milletvekili oylamaya katılırken 137 ret oyu verildi. 2 oy boş çıkarken, 1 oy geçersiz sayıldı.

* MADDE 7– 2709 sayılı Kanunun 101 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “A. Adaylık ve seçimi MADDE 101-Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip, Türk yurttaşları arasından, direk halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki kez Cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanlığına, politik parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli reylerin tek başına veya beraber en az yüzde beşini almış olan politik partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilir. Reisicumhur seçilen milletvekilinin Türkiye Büyük Ulus Meclisi azalığı biter. Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli reylerin mutlak çoğunluğunu alan aday Reisicumhur seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok rey almış iki aday katılır ve geçerli reylerin çoğunluğunu alan aday Reisicumhur seçilir. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin rastgele bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli reylerin mutlak çoğunluğunu aldığı takdirde Reisicumhur seçilir. Oylamada, adayın geçerli reylerin çoğunluğunu alamaması halinde, yalnızca Reisicumhur seçimi yenilenir. Seçimlerin bitirememesi halinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Reisicumhurun görevi devam eder. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ait diğer usul ve asallar yasayla tertip edir.”

‘PARTİLİ REİSİCUMHUR’ 340 İLE GEÇTİ
Kritik 7. Madde 482 milletvekili katıldı. Kabul reyi 340, ret 136 çıktı. 4 rey boş kullanılırken 2 rey da geçersiz sayıldı. Sayım yapılırken 1 pulun fazla çıkması divanı meşgul etti. Bir müddet ne yapılacağı tartışıldı. Daha sonra kura çekildi ve fazla pul beyaz (kabul) olarak belirlendi. İlk 6 madde oylaması dikkate alındığında en az kabul reyi çıkan madde oylaması oldu.

* MADDE 8- 2709 sayılı Yasanın 104 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 104- Reisicumhur Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Reisicumhuruna aittir. Reisicumhur, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet uzuvlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder. Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Ulus Meclisinde açılış konuşmasını yapar. Ülkenin iç ve dış politikası hakkında Meclise ileti verir. Kanunları yayımlar. Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Ulus Meclisine geri gönderir. Kanunların, Türkiye Büyük Ulus Meclisi İçtüzüğünün tümünün veya belirli kararlarının Anayasaya şekil veya asal itibariyle ters oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde iptal davası açar. Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine bitirir. Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine bitirir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tertip eder. Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyetinin temsilcilerini gönderir, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul eder. Milletlerarası andlaşmaları onaylar ve yayımlar. Anayasa farklıklarına ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunar. Ulusal güvenlik siyasetlerini belirler ve gerekli önlemleri alır.

Türkiye Büyük Ulus Meclisi yerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil eder. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verir. Daimi hastalık, sakatlık ve kocama nedeniyle kişilerin cezalarını hafifletir veya kaldırır. Reisicumhur, yürütme yetkisine ait konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Anayasanın ikinci bölümünün birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tertip edemez. Anayasada münhasıran kanunla tertip etmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça tertip eden konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kanunlarda değişik kararlar bulunması halinde, kanun kararları uygulanır. Türkiye Büyük Ulus Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması vaziyetinde, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kararsız hale gelir. Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak koşuluyla, yönetmelikler çıkarabilir. Kararnameler ve yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girer. Reisicumhur, ayrı olarak Anayasada ve yasalarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.”

8. MADDE 340 OYLA GEÇTİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’nin yetkilerini tertip eden Anayasa önerisinin 8. Maddesi 340 oyla kabul edildi. Toplam 481 milletvekili oylamaya katılırken 135 ret reyi verildi. 5 rey boş çıkarken, 1 rey geçersiz sayıldı.

* MADDE 9- 2709 sayılı Yasanın 105 inci maddesi başlığıyla beraber aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“E. Reisicumhurun cezai sorumluluğu MADDE 105- Reisicumhur ile ilgili, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Ulus Meclisi aza tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir. Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma neticenini belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir. Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır, dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Heyette görüşülür. Türkiye Büyük Ulus Meclisi üye tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan yargılaması üç ay içinde bitirir, bu sürede bitiremezse bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak bitirir. Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı, seçim kararı alamaz. Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanının görevi biter. Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği öne sürülen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde kararı uygulanır.”

CUMHURBAŞKANININ CEZAİ SORUMLULUĞUNU TERTİP EDEN MADDE DE KABUL EDİLDİ
Anayasa farklığı önerisinin 9. maddesine, 343 kabul, 137 ret oyu verildi. “Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğunu” tertip eden 9. maddenin gizli oylamasına 485 milletvekili katıldı. 343 milletvekili evet oyu kullanırken, 137 milletvekili ret oyu verdi. 3 oy boş çıkarken, 2 oy da geçersiz sayıldı.

* MADDE 10- 2709 sayılı Kanunun 106 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “F. Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanına vekâlet ve bakanlar MADDE 106- Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir. Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, kırkbeş gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. Yenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Genel seçime bir yıl veya daha az kalmışsa Türkiye Büyük Ulus Meclisi seçimi de Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yenilenir. Genel seçime bir yıldan fazla kalmışsa seçilen Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Ulus Meclisi seçim tarihine kadar görevine devam eder. Kalan süreyi bitiren Cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmaz. Türkiye Büyük Ulus Meclisi genel seçimlerinin yapılacağı tarihte her iki seçim birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının hastalık ve ülke dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Reisicumhur tarafından atanır ve görevden alınır. Reisicumhur yardımcıları ve bakanlar, 81 inci maddede yazılı şekilde Türkiye Büyük Ulus Meclisi önünde and alınır. Türkiye Büyük Ulus Meclisi azaları, Reisicumhur yardımcısı veya bakan olarak atanırlarsa azalıkları biter.
Reisicumhur yardımcıları ve bakanlar, Reisicumhuruna karşı sorumludur. Reisicumhur yardımcıları ve bakanlar ile ilgili görevleriyle alakalı suç işledikleri iddiasıyla, Türkiye Büyük Ulus Meclisi aza tamsayısının mutlak çoğunluğunun vereceği önergeyle tahkikat açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve aza tamsayısının beşte üçünün saklı reyiyle tahkikat açılmasına karar verebilir. Tahkikat açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki politik partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri aza sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her politik parti için ayrı ayrı isim çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyon tarafından tahkikat yapılır. Komisyon, tahkikat neticenini belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu müddette bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve net bir müddet verilir. Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır ve dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Heyette görüşülür. Türkiye Büyük Ulus Meclisi aza tamsayısının üçte ikisinin saklı reyiyle Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan yargılaması üç ay içinde bitirir, bu müddette bitiremezse bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek müddet verilir, yargılama bu müddette net olarak bitirir. Bu kişilerin görevde bulundukları müddette, görevleriyle alakalı işledikleri öne sürülen suçlar itibariyle, görevleri bittikten sonra da beşinci, altıncı ve yedinci fıkra kararları uygulanır. Yüce Divanda seçilmeye mani bir suçtan mahkûm edilen Reisicumhur yardımcısı veya bakanın görevi biter.

Reisicumhur yardımcıları ve bakanlar, görevleriyle alakalı olmayan suçlarda yasama dokunulmazlığına ait kararlardan istifade eder. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, örgüt yapısı ile merkez ve taşra örgütlerinin kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tertip edir.”

İKİ MADDE DE 343 OYLA KABUL EDİLDİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Genel Heyeti'nda Anayasa farklığı önerisi müzakerelerinde 10. madde de 9. maddede olduğu gibi 343 evet reyiyle kabul edildi. 483 milletvekillinin rey kullandığı madde üzerinde, 343 kabul, 135 ret, 3 boş, 2 geçersiz rey kullanıldı.

11. MADDE 341 OYLA KABUL EDİLDİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’nin yetkilerini tertip eden Anayasa önerisinin 11. Maddesi 341oyla kabul edildi. Toplam 483 milletvekili oylamaya katılırken 134 ret reyi verildi. 5 rey boş çıkarken, 1 rey çekimser 2 rey geçersiz sayıldı.

İŞTE GENEL HEYET'DA OYLANAN 11. MADDE
MADDE 11- 2709 sayılı Yasanın 116 ncı maddesi başlığıyla beraber aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“H. Türkiye Büyük Ulus Meclisi ve Reisicumhur seçimlerinin yenilenmesi MADDE 116- Türkiye Büyük Ulus Meclisi aza tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Ulus Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi beraber yapılır. Reisicumhurun seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Ulus Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi beraber yapılır. Reisicumhurun ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Reisicumhur bir kez daha aday olabilir. Seçimlerinin beraber yenilenmesine karar verilen Meclisin ve Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve Cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam eder. Bu şekilde seçilen Meclis ve Cumhurbaşkanının görev süreleri de beş yıldır.”

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x